VSIA VAK “LATVIJA" SAŅEMTAIS VALSTS BUDŽETS UN TĀ IZLIETOJUMS 2018. GADS

VSIA VAK “LATVIJA" SAŅEMTAIS VALSTS VAI PAŠVALDĪBAS BUDŽETS UN TĀ IZLIETOJUMS 2018. GADS

Latvijas Republikas Kultūras ministrija koncertorganizācijai 2018. gadā piešķīra finansējumu 1 021 734 euro (viens miljons divdesmit viens tūkstotis septiņi simti trīsdesmit četri euro, 00 centi) apmērā deleģēto valsts pārvaldes uzdevumu veikšanai, tai skaitā darbinieku atalgojuma un darba devēja sociālā nodokļa iemaksas, kā arī papildus finansējums.

Papildus finansējums piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas “Latvijas valsts simtgades programma” 98 114 euro (deviņdesmit astoņi tūkstoši simtu četrpadsmit euro, 00 centi) apmērā. No tiem:

  • 30 000 euro “Latvijas komponisti Latvijas simtgadei” īstenošanas nodrošināšanai;
  • 25 4400 euro koncerta Hamburgā, Vācijā atzīmējot Latvijas valsts simtgadi, īstenošanas nodrošināšanai;
  • 7 700 euro koncerta Viļņā, Lietuvā, atzīmējot Latvijas simtgadi, īstenošanas nodrošināšanai;
  • 6 762 euro koncerta P.Čaikovska Maskavas Valsts konservatorijas Lielajā zālē, Krievijā, īstenošanas nodrošināšanai;
  • 10 212 euro koncerta Baltijas mūzikas festivālā Berlīnē, Vācijā, īstenošanas nodrošināšanai;
  • 18 000 euro kora dalības XV Dziesmu svētkos Kanādā 2019. gadā nodrošināšanai (transporta izdevumu segšanai);

Papildus finansējums piešķirts no valsts budžeta apakšprogrammas “Kultūras pasākumi, sadarbības līgumi un programmas" 58 692 euro (piecdesmit astoņi tūkstoši seši simti deviņdesmit divi euro, 00 centi) apmērā. No tiem:

  • 45 692 euro kora kolektīva dalības nodrošināšanai Starptautiskajā Garīgās mūzikas un mākslas festivālā “L’Arte salva L’Arte”, Romā, Itālijā un Vatikānā.
  • 13 000 euro kora dalības XV Dziesmu svētkos Kanādā 2019. gadā nodrošināšanai (transporta izdevumu segšanai)