VAK LATVIJA vadības ziņojums, saīsinātie finanšu pārskati 2015.gada I ceturksnis

Valsts SIA "VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati, par periodu 2015.gada 01.janvāris-31.marts.

 

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

 Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” “, turpmāk tekstā arī – “Koris”, parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir LVL 2000 (no 2014. gada 1. janvāra atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 4. panta pirmajai daļai – 2845,74 euro).100 % kapitāla daļu īpašnieks ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Denominācija nav notikusi.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” 2015. gada 1. ceturksnī  ir sekmīgi sniedzis koncertus Latvijā un ārzemēs reprezentējot Latvijas Valsti.

Kā nozīmīgākos koncertus Latvijā un ārzemēs vajadzētu minēt sekojošus koncertus un uzsākto sadarbību:

  1. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē atklāšanas koncerts, kas norisinājās 8.janvārī Latvijas Nacionālajā operā;
  2. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē atklāšanas koncerts Berlīnē, Rotes Rathaus šā gada 16.janvārī, kur koris uzstājās mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Māra Sirmā vadībā ar a cappella programmu;
  3. Dalība Latvijas Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā 2015.gada 3.martā, izpildot Jura Ābola skaņdarbu Salut au Monde, kas tapis Kora projekta „Dzintara ceļš” ietvaros 2014.gadā.

Integrēta sadarbība ar sadarbības partneriem Latvijā:

2015.gada 1. ceturksnī Koris sadarbojies ar LNSO (Latvijas Nacionālo simfonisko orķestri) realizēja 2 (divus) koncertus (Krievu mūzikas pērles III 12. un 13. martā), kā arī ar VSIA "Latvijas Koncerti" 2 (divus) koncertus (Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonija un dalība festivālā Saxophonia 21.februārī.).

2015.gada 1.ceturksnī Koris aizvadījis 3 (trīs) koncertus ārzemēs (Vācijā un Igaunijā). 

Paveiktais 2015.gada 1. ceturksnī apliecina, ka Koris var nodrošināt augstvērtīgu galaproduktu, ko apliecina labās atsauksmes no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sekretariāta.

Kora attīstības perspektīva  2015. gadā un turpmākajiem gadiem:

Pamatojoties uz Uzņēmuma vadības ziņojumu par 2013. gadu un citām iespējām, Kultūras ministrija ir radusi iespēju palielināt Valsts dotāciju Valsts Akadēmiskajam korim “Latvija” “ 2015. gadā. Tas ir mazinājis spriedzi starp Kora administrāciju un koristiem, un palīdzējis sasniegt augstus atskaņotājmākslas standartus Kora koncertos. Koris ir iesaistīts gan kā partneris, gan kā koncertu producents 2015. gadā Latvijas Prrezidentūras Eiropas savienības padomē Kultūras programmas sadaļā.

Kora valde cer, ka tuvākajos gados tiks sasniegts Valsts dotācijas apmērs

EUR 950 000, 00 apmērā, kas būs adekvāts apmērs, jo tiks sasniegts vienāds līmenis ar 2008. gadu.

 Koris paralēli esošajiem starptautiskajiem koncertiem, kuri nodrošina pastāvīgu darbību ārpus Latvijas, attīsta starptautisko sadarbību un uzsāks sadarbību ar Centrālvācijas radio simfonisko orķestri Leipcigā, Stavangeras Kamarmūziķiem 1B1 (Norvēģija) un Meiringenas mūzikas festivālu (Šveice).

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” “

Valdes loceklis                                                                 Māris Ošlejs

 

VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS: VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA", Valsts SIA

JURIDISKAIS STATUSS: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS: 40003373761, LR Uzņēmumu reģistrā no 07.01.1998., Komercreģistrā - 02.12.2004.

JURIDISKĀ ADRESE: Kaļķu iela 11a, Rīga, LV-1050

DARBĪBAS VEIDS: Komercdarība (NACE 9001)

VALDES LOCEKĻI: Māris Ošlejs - valdes loceklis

FINANŠU GADS: 2015. gada 1. janvāris - 31. marts

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

  2015.gada 01.01.-31.03. 2014.gada 01.01.-31.03.
1.Neto apgrozījums 460668 240085
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 181646 173418
3.Bruto peļņa vai zaudējumi 279022 66667
4. Pārdošanas izmaksas 251974 25356
5. Administrācijas izmakas 22301 18006
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 16918 9308
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 21665 32613
16. Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 21665 32613
17. Uzņēmuma ienākuma nodoklis    
18. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis    
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 21665 32613

 

BILANCE

 

2015.gada

31.martā, EUR

2015.gada

31.decembrī, EUR

AKTĪVS  Kopā 282972 331367
Ilgtermiņa ieguldījumu 53652 55445
I Nemateriālie ieguldījumi 383 422
3. Citi nemateriālie ieguldījumi. 383 422
II Pamatlīdzekļi: 53269  
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 53269 55023
Apgrozāmie līdzekļi 229320 275922
I Krājumi: 51080 50309
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli 49373 48602
2. Nepabeigtie ražojumi 1707 1707
5. Avansa maksājumi par precēm.    
III Debitori: 3565 56641
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 3565 14009
4. Citi debitori   4156
7. Nākamo periodu izmaksas   38476
V Nauda 174675 168972

 

BILANCE (turpinājums)

  2015.gada 31.martā, EUR 2014.gada 31.decembrī, EUR
PASĪVS Kopā 282972 331367
Pašu kapitāls 61918 40253
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2846 2846
6. Nesadalītā peļņa 59072 37407
a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 37407 35566
b) pārskata gada nesadalītā peļņa 21665 1841
15 Uzkrājumi 17685 17685
Kreditori kopā (ilgtermiņa un īstermiņa) 203369 273429
I Ilgtermiņa parādi 41569 41569
12. Nākamo periodu ieņēmumi 41569 41569
II Īstermiņa parādi 161800 231860
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 46589 8491
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 23324 26270
11. Pārējie kreditori 31227 29570
12. Nākamo periodu ieņēmumi 60660 167529

Māris Ošlejs

Valsts SIA, Valsts Akadēmiskais koris "Latvija"

valdes loceklis