Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati par 2015.gada I pusgadu

VALSTS SIA "VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA""

Vadības ziņojums un saīsinātie finanšu pārskati, par periodu 2015.gada 01. janvāris - 30. jūnijs.

UZŅĒMUMA VADĪBAS ZIŅOJUMS

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” “, turpmāk tekstā arī – “Koris”, parakstītais, apmaksātais un balsstiesīgais pamatkapitāls ir LVL 2000 (no 2014. gada 1. janvāra atbilstoši Euro ieviešanas kārtības likuma 4. panta pirmajai daļai – 2845,74 euro).100 % kapitāla daļu īpašnieks ir Latvijas Republikas Kultūras ministrija. Denominācija nav notikusi.

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”” 2015. gada 1.pusgadā  ir sekmīgi sniedzis koncertus Latvijā un ārzemēs reprezentējot Latvijas Valsti.

Kā nozīmīgākos koncertus Latvijā un ārzemēs vajadzētu minēt sekojošus koncertus:

  1. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē atklāšanas koncerts, kas norisinājās 8.janvārī Latvijas Nacionālajā operā;
  2. Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē atklāšanas koncerts Berlīnē, Rotes Rathaus šā gada 16.janvārī, kur koris uzstājās mākslinieciskā vadītāja un galvenā diriģenta Māra Sirmā vadībā ar a cappella programmu;
  3. Dalība Latvijas Lielās mūzikas balvas pasniegšanas ceremonijā 2015.gada 3.martā, izpildot Jura Ābola skaņdarbu Salut au Monde, kas tapis Kora projekta „Dzintara ceļš” ietvaros 2014.gadā;
  4. 9. un 11. aprīlī sniegtie solokoncerti Linkolna centrā un Barišņikova mākslas centrā Ņujorkā (ASV);
  5. Ērika Ešenvalda multimediālās simfonijas „ziemeļu gaisma” pirmatskaņojums Latvijas Nacionālajā operā 27. aprīlī;
  6. Džuzepes Verdī „Rekviēma” atskaņojums Parīzē „Elizejas lauku teātrī” 18.maijā;
  7. Koncertturneja Eiropā (Leipcigā, Hamburgā, Lucernā) - kopā septiņi koncerti.

Integrēta sadarbība ar sadarbības partneriem Latvijā un ārzemēs:

Paveiktais 2015.gada 1. pusgadā apliecina, ka Koris var nodrošināt augstvērtīgu galaproduktu, ko apliecina labās atsauksmes no Latvijas prezidentūras Eiropas Savienības padomē sekretariāta, kā arī kritiķu viedoklis ASV un Parīzes medijos u.c.

Kora attīstības perspektīva 2015. gadā un turpmākajiem gadiem:

Pamatojoties uz Uzņēmuma vadības ziņojumu par 2013. gadu un citām iespējām, Kultūras ministrija ir radusi iespēju palielināt Valsts dotāciju Valsts Akadēmiskajam korim “Latvija” “ 2015. gadā. Tas ir mazinājis spriedzi starp Kora administrāciju un koristiem, un palīdzējis sasniegt augstus atskaņotājmākslas standartus Kora koncertos. Koris bija iesaistīts gan kā partneris, gan kā koncertu producents 2015. gadā Latvijas Prrezidentūras Eiropas savienības padomē Kultūras programmas sadaļā un par šo sadarbību ir saņēmis pateicību no programmas vadības.

Kora valde cer, ka tuvākajos gados tiks sasniegts Valsts dotācijas apmērs EUR 950 000, 00 apmērā, kas būs adekvāts apmērs, jo tiks sasniegts vienāds līmenis ar 2008. gadu.

 Koris paralēli esošajiem starptautiskajiem koncertiem, kuri nodrošina pastāvīgu darbību ārpus Latvijas, attīsta starptautisko sadarbību un šā gada jūnijā ir veiksmīgi uzsākta  sadarbība ar Centrālvācijas radio simfonisko orķestri Leipcigā, savukārt 2.pusgadā Koris uzsāks sadarbību ar Meiringenas mūzikas festivālu (Šveice) un novembrī plānota sadarbība ar Stavangeras Kamermūziķiem 1B1 (Norvēģija).

Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību  “Valsts Akadēmiskais koris “Latvija” “

Valdes loceklis                                                                 Māris Ošlejs

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA PAR SABIEDRĪBU

UZŅĒMUMA NOSAUKUMS: VALSTS AKADĒMISKAIS KORIS "LATVIJA", Valsts SIA

JURIDISKAIS STATUSS: Valsts sabiedrība ar ierobežotu atbildību

REĢISTRĀCIJAS NUMURS, VIETA UN DATUMS: 40003373761, LR Uzņēmumu reģistrā no 07.01.1998., Komercreģistrā - 02.12.2004.

JURIDISKĀ ADRESE: Kaļķu iela 11a, Rīga, LV-1050

DARBĪBAS VEIDS: Komercdarība (NACE 9001)

VALDES LOCEKĻI: Māris Ošlejs - valdes loceklis

FINANŠU GADS: 2015. gada 1. janvāris - 30.jūnijs

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS

  2015.gada 01.01.-30.06. 2014.01.01.-30.06.
1. Neto apgrozījums 967558 540504
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 430016 354858
3. Bruto peļņa vai zaudējumi 537542 185646
4. Pārdošanas izmaksas 416498 75520
5. Administrācijas izmaksas 51177 41362
6. Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 18164 20962
13. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 88031 89726
16. Ārkārtas peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem 88031 89726
17. Uzņēmuma ienākuma nodoklis    
18. Atliktais uzņēmuma ienākuma nodoklis    
19. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi 88031 89726

 

BILANCE

  2015.g.30.06 EUR. 2014.g. 31.12.
AKTĪVS    Kopā 255990 331367
Ilgtermiņa ieguldījumi 50846 55445
I Nemateriālie ieguldījumi: 344 422
3. Citi nemateriālie ieguldījumi 344 422
II Pamatlīdzekļi 50502 55023
4. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs 50502 55023
     
Apgrozāmie līdzekļi    275922
I Krājumi: 50309 50309
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli. 48602 48602
2. Nepabeigtie ražojumi 1707 1707
5. Avansa maksājumi par precēm    
III Debitori: 76858 56641
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 75731 14009
4. Citi debitori 1127 4156
7. Nākamo periodu izmaksas   38476
V Nauda 77977 168972

BILANCE (turpinājums)

  2015.g. 30.06. 2014.g. 31.12.
  EUR EUR
PASĪVS     Kopā 255990 331367
Pašu kapitāls 128284 40253
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 2846 2846
6. Nesadalītā peļņa 125438 37407
             a) iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa 37407 35566
             b) pārskata gada nesadalītā peļņa 88031 1841
     
15. Uzkrājumi 17685 17685
     
Kreditori kopā (ilgtermiņa un īstermiņa) 110021 273429
I Ilgtermiņa parādi  41569 41569
12. Nākamo periodu ieņēmumi 41569 41569
II Īstermiņa parādi 68452 231860
6. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmumiem 1976 8491
10. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 26068 26270
11. Pārējie kreditori 29973 29570
12. Nākamo periodu ieņēmumi  10435 167529